Maatschappelijk verantwoord ondernemen2017-06-01T16:51:01+00:00

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen (profit).

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen, MBO, is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken in de lokale samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk door medewerkers, of het sponsoren van lokale projecten.

De drie P’s

In ISO 26000, de richtlijn voor MVO, wordt MVO gezien als de bereidheid van een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen. MVO gaat dus om het vinden van een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, scholing, stagebeleid, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie, diversiteit op de werkvloer.

Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op de Planet-dimensie zijn gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit, maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame mobiliteit, duurzame producten en diensten vallen onder de dimensie Planet.

Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten van energieverbruik en van afval zijn daar voorbeelden van. Winst is daarbij een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Duurzaam beleggen, duurzaamheidsverslaglegging, transparantie, samenwerking en partnerships, risicomanagement, stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op de Profit-dimensie.